royristie.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
  Roy Ristie's eigen tori
  Ik ben in 1953 te Paramaribo in het Koninkrijk Der Nederlanden geboren. In 1977 streek ik neer in een andere stad van dit koninkrijk te weten Amsterdam.

  In Amsterdam heb ik sinds 1977 gewerkt als audio-visueel voorlichter in het welzijnswerk te Amsterdam Zuidoost, als radio- en televisiemaker o. a. bij Lokale Omroep Bijlmer, voor het programma Zorg en Hoop (NOS), bij Black Star Liner (VPRO). Verder voor STAD Radio Amsterdam, NMO, Holland FM, Veronica, Humanistisch Verbond, AT5 en vele andere media. Van 1981-1983 als eindredacteur van Zjus & Sjow en Blackstage Magazine en directeur/eigenaar van o.a. de reclamebureaus Rostov's Advertising en ProFact. Oprichter van radio Kanarie, radio Kankantrie, Mart, radio Fantazia, MOSA, Radio Fayalobi, FAYA FM, 30 Juni/1 Juli Comité, het Bewoners Netwerk Zuidoost en bedenker van het multi-media concept BRASA PLAZA.
   
  In mijn vrije tijd ben ik lid van het 4 & 5 mei Comité Zuidoost, lid van het Bewoners Netwerk Zuidoost, initiatiefnemer voor een borstbeeld voor Pa Sem, en participeer in vele activiteiten in Amsterdam Zuidoost.
   
  Momenteel ben ik freelance media- en marketingconsultant, en politiek ondernemer.
   
  Voor de lokale verkiezingen op 19 maart 2014 ben ik lijsttrekker voor D66 Amsterdam Zuidoost.
   
  Roy Ristie
  06.4557.9471 - 020.774.8688
   

  Vertrouwen vergt culturele hervormingen
   
  Als Nederland haar relatief sterke positie in een steeds competitievere wereld wil behouden, dan kunnen wij het ons niet langer veroorloven om de toegang tot leidinggevende posities te reserveren voor krimpende bevolkingsgroepen. Onze positie kan alleen versterkt worden als we onze potenties slimmer inzetten. Onze kracht benutten en zo een duurzame bijdrage leveren aan een sterke omgeving. Dat vraagt om hervormingen.
   

   
  Ik koester onze grote verscheidenheid aan cultuur. Ik beschouw het als een kracht. Nederland is een natuurlijk onderdeel van Europa. Tot nu toe hebben we ons in dat opzicht hoofdzakelijk en in eerste instantie toegelegd op monetaire integratie. Ik mis inspanningen om de culturele ontsluiting gestalte te laten krijgen. Een sterk Europa, is immers een sterk Nederland. Onze burgers willen zekerheden. Ze willen dat hun onderscheidend vermogen en opgebouwde waarden gewaarborgd zijn als baken om een grotere wereld aan te kunnen. Dan pas worden de nieuwe kansen, die een grotere wereld biedt, omarmt. Kansen op het gebied van innovatie, veiligheid, economie, zorg en samenleven. Alleen door intensieve samenwerking kunnen we belangrijke voorzieningen op een duurzame manier voor de toekomst behouden en wordt daadwerkelijke groei mogelijk. Met een integrale aanpak van maatregelen zal verspilling kunnen worden voorkomen.
   
  Om de kloof tussen burger en overheid te overbruggen is iedereen nodig bij dit proces. De politiek moet namelijk het vertrouwen van iedereen weten te winnen. Alle schouders zijn dus nodig. Zeker als we met z’n allen vooruit willen. Respecteer daarom de kracht van mensen, want kennis en volume genereert kansen. Pragmatische en duurzame oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken komen voort uit de kracht die de haarvaten van de samenleving met een diversiteit aan inzichten aanreikt. Juist ook voor grote maatschappelijke vraagstukken. Koester daarom de lokale identiteit, want dat geeft burgers echt vertrouwen.
  Lees meer...
  D66 dient het voortouw te nemen!
   
  Veel mensen bevinden zich uitsluitend in een euforische stemming na het bekend worden van 'de val van het huidige kabinet'. Nederland bevindt zich in een politieke crisis. Dat zal niet voor het eerst zijn. Deze keer is het echter anders. Het heeft een totaal andere dimensie. Al was het alleen maar vanwege het feit dat we ons midden in een periode van enorme heroverwegingen bevinden.
   
  Ik ga voor nuchterheid en alertheid om te kunnen kiezen voor een verstandige pragmatische oplossing van de ontstane politieke crisis. Wij kunnen ons geen  onherstelbare economische schade veroorloven en daarom is mijn voorgestelde denkrichting: zakenkabinet NU!; nieuwe verkiezingen op termijn.
   
  We moeten forse risico’s (durven te) nemen willen we onze begroting binnen de gestelde tijd op orde krijgen. Durven te investeren in de toekomst en heroverwegingen niet de waan van de dag over te laten. Dat betekent koersen op duurzaamheid. Innovatie belonen, kennis vergroten en delen, en de zelfbeschikking van mensen respecteren.
   
  Ik deel de zorg van partijgenoot Theo Veldman dat maatregelen op korte termijn uitblijven als we de zaken, zoals die er nu voorstaan, zullen onderschatten.  Onderwerpen zoals stimulering evenredige arbeidsparticipatie, gezonde doorstroming op de woningmarkt, modernisering van de gezondheidszorg, innovatie op economisch gebied kunnen niet langer wachten. We kunnen ons geen stilstand permitteren en zeker niet een slecht imago op de financiële markt. 
   
  Waar is het Nederland gebleven dat haar zaakjes voldoende op orde had.
   
  We zijn in staat om En maatregelen te nemen voor de continuïteit En verkiezingen op termijn voor te bereiden. Dat inzicht wordt gelukkig breed gedeeld in de partij. Neem ook in ogenschouw de speech van Pechtold aan het einde van het afgelopen congres.
   
  Enkele citaten
  '... We moeten niet krampachtig zijn en alleen willen beschermen wat we hebben, maar ook oog hebben voor wat we willen bereiken...'
   
  '... Stilstand op persoonlijke vrijheden is voor het individu een stap terug. Mensen willen in tijden van onzekerheid juist meer invloed kunnen uitoefen op hun leven. Het heft in eigen handen krijgen om hun zaken voor de toekomst te regelen. Geef mensen daarom meer invloed op hun leven en hun toekomst zoals ook Kennedy ooit eens zei: hen laten dromen van een toekomst ... '

  '... en als er nieuwe verkiezingen moeten komen, kiezen we voor een hervormingskabinet dat durft om te innoveren ... en daar zijn we klaar voor ...'
  Duidelijke woorden die een consistente opstelling van de partij uitstraalt. De manier waarop D66 in het verhaal staat. We stevenden met onze kritiek op het Kabinet Rutte namelijk niet op voorhand af op (nieuwe) verkiezingen, maar om hen tot hervormingen aan te zetten waarmee Nederland 'Future Proof' kan worden gemaakt. Geen halfslachtigheid ten aanzien van Europa en de manier waarop we erin willen/moeten staan. Maar als die verkiezingen er linksom of rechtsom moeten komen … zijn we er klaar voor …! We zitten natuurlijk niet te wachten op een hoop gedoe, tijd, energie en geld dat een verkiezing kost. Terecht wijs je erop dat de kans ook redelijk groot is die zelfs verlammend zullen werken op de slagvaardigheid die we juist hard nodig hebben. Kortom, het lijkt me nu weer de tijd voor D66 om haar verantwoordelijkheid op te pakken, het voortouw te nemen en wel op een manier die overeenkomt met de  belangrijkste reden van het ontstaan en bestaan van D66 ... de toekomst in de ogen aan te kijken en mensen meer uitzicht op vooruitzicht te verschaffen...´
  Lees meer...

  Stadsdeel Zuidoost maakt potje van communicatiebeleid

  Bij het aantreden van de huidige coalitie (PvdA, GroenLinks, VVD) heeft deze tal van beloftes gemaakt. Zo het zich laat aanzien zal daar weinig van terecht komen. Halverwege de rit blijkt dat de meest belangrijke zaken ernstige vertraging oplopen in de uitvoering ervan. Onvolgroeide notities die de raad weer terug moest sturen naar portefeuillehouders waren tot nu toe aan de orde van de dag. Zo zijn er moties aangenomen en dus opdrachten aan het Dagelijks Bestuur o.l.v. Marcel La Rose meegegeven die reeds lange tijd op uitvoering wachten. En als er beleidsnotities zijn aangenomen, schort het niet zelden aan voldoende visie en blijkt bij implementatie dat die niet voldoen aan de algemene verwachtingen.
   
  Wordt er met hagel op een kerstkalkoen gejaagd?
   
  In dat opzicht blijft de politiek weerbarstig. Een meerderheid beslist over zaken waar die niet altijd voldoende verstand van heeft. Zo ontbeert het de raad aan de nodige (technische) deskundigheid om voorgelegde beleidsvoornemens op hun juiste merites te kunnen beschouwen. Ook bij de interne organisatie blijkt die broodnodige deskundigheid vaak ontoereikend en worden er externen voor soms heel basale onderwerpen ingehuurd. Een schoolvoorbeeld is de aan ons voor-gelegde strategische communicatie notitie van het DB, van met name La Rose (PvdA)
   
  La Rose heeft met alle goeie bedoelingen van meet af aan zwaar willen inzetten op communicatie. Een nobel streven. Dit vereist echter de nodige kennis van zaken. Zeker in een tijd waarin financiële middelen schaars zijn en wij ons geen 'onnodige' experimenten kunnen veroorloven. Ook al wil je de nodige innovatie plegen, dat hoef je niet met de natte vinger te doen. Dat gebeurde wel. Reeds voordat het eerste experiment zou aanvangen heeft de fractie van D66-OZO bij monde van Roy Ristie zijn ernstige zorgen uitgesproken over de gang van zaken en zijn kritiek geuit t.a.v. ontoelaatbare handelingen in dit verband. La Rose kreeg echter de meerderheid, waaronder zijn coalitie, probleemloos mee om ook dit avontuur te ondersteunen. Een speciale werkgroep van de raad die zich moest bezighouden met communicatie activiteiten uitte kritiek op het ingezette beleid. Ook raadsadressen en insprekers uitten hun ongenoegen over het communicatiebeleid van het stadsdeel. In mijn optiek is er eerder sprake van het ontbreken van communicatiebeleid.
   
  Dit allemaal zal er ongetwijfeld toe geleid hebben dat er voortschrijdend inzicht bij de PH ontstond en hij zich toen begon te realiseren dat er ook beleid nodig is op basis waarvan communicatie activiteiten van het stadsdeel zullen moeten plaatsvinden. Een communicatieplan dat orde helpt te scheppen in je communicatie wanneer je met meerdere doelgroepen, communicatiedoelen en een reeks van middelen te maken hebt.
   
  Wat het bestuur zich onvoldoende realiseert is dat er marketing vooraf moet gaan aan de communicatie. Wat wil je communiceren en waarom. Het 'hoe' komt dan als de volgende strategische stap.
   
  Nee, er zou en moest een notitie Communicatiebeleid naar de raad, dat nu veelal op lucht schijnt te zijn gebaseerd. Een door het stadsdeel ingehuurde externe deskundige kwam die uiteenzetten (of verdedigen) tijdens de laatste commissievergadering van Middelen en Veiligheid. Op gerichte vragen aangaande de volgorde t.a.v. marketing en communicatie kon hij niet anders dan in bedekte termen toegeven dat de nu gekozen volgorde wel een ongebruikelijke is. Zal de raad vandaag haar conclusies daaruit trekken en eerst een marketingplan eisen voordat er nog lukraak geld wordt uitgegeven aan ruis.
   
  Overigens ben ik van mening dat het ons voorgelegde communicatieplan te algemeen en te vrijblijvend is. Ook al is het zogenaamd bedoeld om ons slechts op hoofdlijnen te informeren. Het is wollig, doordrenkt met veel aannames en 'in vooruitzicht gestelde' aanpassingen. Tevens zijn de opgesomde instrumenten er (nog) niet of moeten nodig eens verbeterd worden. Kortom: een onvolgroeid stuk. En allesbehalve SMART.
   
  Ik wil daarom nu niet verder ingaan op de inhoud van de z.g. strategische notitie Communicatie van het DB, maar kijk of de raad het vandaag flikt om weer willens en wetens akkoord te gaan met een ernstige vorm van verspilling van financiële middelen. Het is alsof er met hagel op een kerstkalkoen wordt gejaagd.
   
  Lees meer...
  Zuidoost verslikt zich in diversiteitsbraaksel

  Een ding dat ik niet begreep toen in mijn intrede in de raad van Amsterdam Zuidoost deed, was wat ik onder diversiteitsbeleid moest verstaan. Kort na mijn aantreden was er een presentatie die mij niet hielp om het duidelijker te krijgen. Misschien gehinderd door mijn opvoeding en mijn opvattingen die wellicht iets te maken hebben met mijn marketing achtergrond. Misschien ben ik te pragmatisch of ben ik te naïef. Diversiteit is namelijk een realiteit. Diversiteit is logica. Diversiteit is vanzelfsprekend. Zeker omdat politiek bedrijven niet anders is dan van denken en handelen is langs meerdere lijnen. Er zijn nou eenmaal verschillende mensen. De politiek is er om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van verschillende mensen. Zo hebben we dat toch sinds vele decennia in ons kikkerlandje geregeld.

  Discussiëren over diversiteit is dwaas.
  Na aandringen van het CDA in 2006, kwam voormalig Portefeuillehouder Khela in 2008 met een notitie over diversiteitbeleid. De notitie beoogt grotendeels ontmoediging van het bestaan van ‘etnisch georganiseerde’ bewonersgroepen. Deze werd dan ook zeer warm ontvangen door de mensen die slechts datgene nastreefden. In die euforie zag men de realiteit en andere kansen die Amsterdam Zuidoost in diversiteits opzicht biedt, totaal over het hoofd. De notitie opende mijns inziens echter alleen maar de open deur dat Diversiteit inherent is aan het aanmoedigen van organisaties die zich ook bezig zouden moeten houden met algemene thema’s voor een divers samengesteld publiek. Diversiteit behelst echter veel meer dan dat, dus als je gericht beleid daarop wilt voeren komt er veel meer bij kijken. Ik ben van mening dat alle organisaties vanuit hun functionaliteit door het stadsdeel moeten worden beoordeeld teneinde deze in te zetten voor het bereiken van verschillende doelen. De notitie voegt dus niets toe aan het beter benutten van de mogelijkheden die diversiteit in haar brede context biedt. Een gemiste kans!

  Dat de notitie niet de nodige handvatten daarvoor aanreikte bleek weer bij een recente poging om deze te bespreken in een commissievergadering. Verschillende raadsleden wisten zich daarom geen raad met de notitie en hebben afgesproken om deze in kleiner verband te gaan bespreken en misschien wel herschrijven. Hopelijk zal er niet worden voortgeborduurd op het braaksel van Diversiteit, dat vanuit de rest van het land over ons heen wordt gestrooid, want anders stikken we ook nog daarin.

  Multicultureel versus Diversiteit
  Zuidoost worstelt met het verschijnsel Diversiteit. De term is de opvolger van het verzamelwoord voor de aanwezigheid van diverse culturen, te weten Multicultureel. Althans, zo heb ik het woord bedoeld toen wij bij Radio Kankantrie begonnen met het dagelijks tientallen keren bezigen van het woord  om te benadrukken dat Nederland reeds decennia niet meer dat uni(ek)-culturele land is. Multiculturaliteit onderging gaandeweg een verkrachting door allerhande betweters die een eigen invulling aan het woord dachten te moeten geven. Het gevolg daarvan was: devaluatie en faillissement van het woord. Multicultureel was niet langer meer het (objectieve) woord voor een verzameling van culturen, zoals ik dat destijds ‘vermarkte’. Multicultureel was niet meer spirulima (toppie!); het werd zelfs een soort vies woord. Een zelfstandig naamwoord voor het interculturele proces dat zou zijn mislukt. Ik maar brullen in mijn vuistje, uit medelijden met de psyche die zich hieromtrent voltrok.

  Het nieuwe toverwoord werd Diversiteit. Typisch voor een bepaalde manier van denken namelijk dat een ander woord voor een zelfde doel ook meer verhelderd. Nee, het maakt de verwarring alleen maar groter. Dit soort dingen ontstaat meestal wanneer er sprake is van een realiteit die wij niet onder ogen willen zien. Multiculturaliteit alias Diversiteit is een feit, dat vervolgens via een ‘natuurlijk’ proces van interculturalisatie tot een nieuwe samenleving moet leiden met hergedefinieerde culturele waarden en normen. Eigenlijk een proces dat zich blijvend voltrekt, onze samenleving verrijkt en daarmee versterkt. Multiculturaliteit is een uitdaging voor (nieuwe) verbinding(en) en niet als woord waarover er waardeoordeel valt te vellen of tot zinloze en soms wel gevaarlijke discussies moet leiden. Want dat brengt polarisatie met zich mee en daar spinnen negatieve figuren garen bij. Het laatste waarop we zitten te wachten.

  Stellen dat multiculturaliteit is mislukt, getuigt van ontkenning van een realiteit en naïviteit. Multicultureel als woord vervangen door Diversiteit is je hoofd in het zand steken; het uit de weg gaan van de confrontatie met een realiteit met als gevolg dat knelpunten tijdens het (culturele) integratie proces vooruitgeschoven worden. Ja, dan moet je pappen en nathouden. Ontkenning werkt echter als een boemerang. We krijgen in ons dagelijks samenleven toch altijd weer ermee te maken. Zaken die verband hebben met Multiculturaliteit moeten we benoemen en direct gericht ten voordele worden aangepakt. Pappen en nathouden zal ons een prijs opleveren die we in de toekomst nimmer meer zullen kunnen inlossen.
  Talloze signalen uit de gemeenschap die verband hebben met de multiculturaliteit worden stelselmatig genegeerd. Gevolg is dat er nu paniek heerst. Polarisatie is aan de orde van de dag. Dan wordt er weer onderzoek naar gedaan de omvang gedaan. De oorzaken worden niet aan de wortels aangepakt. Politiek, onderwijs en media anticiperen niet of doen dat op een verkeerde manier. Alleen met daadkracht, gedurfd leiderschap en een duidelijke regiefunctie van de overheid kunnen we het tij keren. De gemeenschap moet op een adequate manier geconfronteerd worden met de gevolgen van culturele processen in een demografisch veranderde samenleving. We moeten naar een win win situatie, waarin het WIJ en ZIJ denken taboe moet worden.

  Amsterdam Zuidoost moet het voortouw nemen
  De Amsterdam Zuidoost notitie over diversiteit heeft zelfs landelijk veel stof doen opwaaien, maar blijft hangen in het tegengaan van een jarenlang lokaal trauma over een discussie over etniciteit. Van het overgrote deel van de bewoners heeft de wieg elders gestaan. Van Brabant tot China. Op het moment is het een politiek bestuurlijke entiteit binnen de gemeente Amsterdam, dat in tegenstelling tot de rest van Nederland, een demografische uitzondering vormt. Dit is ingegeven door sterke verschillen qua achtergrond zoals het gebied van etniciteit, taal, opleiding, vorming en cultuur. Deze unieke culturele bevolkingssamenstelling brengt een ‘andere’ beleving van zaken met zich mee. In beleidsmatig opzicht zou dit als een uitdaging gezien moeten worden. De verscheidenheid aan krachten en disciplines moeten op hun eigen merites worden beschouwd. Dit zou met de nodige specifieke deskundigheid moeten leiden tot het maken van nieuwe verbindingen. Aan de hand van heldere doelen kan namelijk een beroep worden gedaan op de sterke kanten van deze verscheidenheid. Gemeenschappelijkheden aanspreken, knelpunten benoemen en met de nodige daadkracht passende maatregelen treffen. Maatregelen om samen te groeien en samen te bloeien.

  Kennis genereert kansen
  Amsterdam Zuidoost kan het zich niet permitteren om opgedragen methodieken klakkeloos over te nemen. Sterker, Amsterdam Zuidoost heeft zelfs de plicht om zich als multiculturele proeftuin van Nederland toe te leggen op het aandragen van oplossingen op het gebied van Leefbaarheid en Maatschappelijke Ontwikkeling. Opgedane kennis op dit gebied te borgen via kenniscentra en daarmee te investeren in duurzaamheid. De aanwezige condities om ‘out of the box’ te denken moeten duidelijker dan ooit gebruikt worden om die kennis te ontwikkelen. Vele handen maken lichter werk. Vele denkwijzen brengen een scala aan oplossingsmodellen.

  Als deze wetenschappelijke route niet gevolgd wordt blijven we inderdaad hangen in hilarische discussies over etniciteit en gooien daardoor het kind met het badwater weg. Amsterdam Zuidoost moet het voortouw nemen in het doorbreken van de vicieuze cirkel van angst, negeren, ontkennen, verdoezelen, maatschappelijke problemen, pappen en nathouden, ontevredenheid, onzekerheid en angst.

  Omdat er in het algemeen al zoveel te doen is over de interpretatie van diversiteit is het juist Amsterdam Zuidoost dat met haar bevolkingssamenstelling een lans voor Nederland kan breken.
  Lees meer...

  Gros PVDA aanhang tegen betaald parkeren in Zuidoost

  Uit een dit weekend gehouden steekproef is gebleken dat maar liefst 73% van de traditionele PVDA aanhang in Amsterdam Zuidoost tegen overhaast en ondoordacht invoeren van betaald parkeren is. Dat is uiterst opmerkelijk, omdat juist deze partij  groot voorstaander is van onmiddellijke besluitvorming over de invoering daarvan volgens de huidige voorstellen. Dit opinieonderzoek heeft tevens uitgewezen dat dit bij een verkiezing deze week dit een behoorlijke electorale aderlating voor de huidige Zuidoost coalitie tot gevolg zou hebben.

  Bij de afgelopen verkiezing heeft de PVDA haar aanhang blijkbaar op het verkeerde been gezet door een onduidelijk standpunt in te nemen over betaald parkeren. Een overgrote meerderheid van haar aanhang heeft namelijk geen enkel begrip voor deze move. De sociaal democraten in dit stadsdeel willen echter tot op heden niets weten van het herzien van het nieuwe standpunt om in de komende jaren, meer dan alleen bij winkelcentra, het betaald parkeren in heel Zuidoost zondermeer te willen uitrollen.

  De PVDA vindt in deze haar coalitie partner GroenLinks aan haar zijde. Die zijn totaal niet bereid om te buigen voor de mening van veel bewoners die de bui reeds zien hangen. Ook coalitiepartner VVD schijnt het hoofd te laten hangen naar het GroenLinks decreet en een zwalkende PVDA.

  Samen hebben deze partijen echter een overgrote meerderheid in de raad die op dinsdag 29 maart om 20.00 bijeenkomt om besluiten te nemen ten aanzien van het parkeerbeleid in Amsterdam Zuidoost. De oppositie partijen hebben in de afgelopen weken forse kritiek geuit op de onnodige en onvoldoende onderbouwde plannen van de coalitie om betaald parkeren zondermeer en zo spoedig mogelijk in te voeren. Er is actie gevoerd om bewoners middels ondermeer een huis aan huis bezorgde flyer nader te informeren over argumenten die de coalitievoorstellen helemaal onderuit halen. Ook is de tegenstanders van betaald parkeren onder de huidige omstandigheden, de mogelijkheid geboden om een online of hardcopy petitie te ondertekenen. Bij elkaar hebben reeds bijkans 2500 de petitie ondertekend.

  Gelet op de bijzondere belangstelling voor dit onderwerp, wordt er een groot aantal bewoners verwacht op de publieke tribune van de raadzaal op het Anton de Komplein 150.

  Bij onvoldoende plek in de raadzaal kan de vergadering in haar geheel ook zoals gebruikelijk on-line gevolgd worden via http://www.zuidoost.amsterdam.nl/maak_kennis_met_de/stadsdeelraad/ 

  Lees meer...
  Waarom stemt Nederland vandaag op D66
   
  Nederland heeft stilgestaan, belangrijke keuzes zijn te lang vooruit geschoven. D66 heeft een ambitieuze vernieuwingsagenda om Nederland een baanbreker in de 21e eeuw te maken. Een agenda die toegespitst is op vijf terreinen: wonen, werken, kennis, duurzaamheid en kwaliteit van overheid. Met een overheid die alle ruimte en kansen biedt aan zoveel mogelijk mensen.
    
  • D66 zet economie en hervormingen centraal.
  • D66 investeert veel meer in het onderwijs.
  • D66 wil provincies met alleen kerntaken.
  • D66 brengt de financiën op orde.
  • D66 wil een bescheiden, maar krachtige overheid.
    
  Zie voor de speerpunten per provincie http://www.d66online.nl/apps/standpunten 
    
  STEM VANDAAG NIET ALLEEN
  Lees meer...

  VVD Zuidoost zet PVDA en Groen Links voor schut
   
  “Dit is schofferen van je partners”, werd er in de wandelgangen van stadsdeel Zuidoost geroepen door fractieleden van de PVDA en Groen Links. Heel ferm, dacht ik bij mezelf. Maar neem ze het kwalijk. Wat wil je als de VVD haar coalitiepartners in een spagaat heeft gedreven en daardoor wonden heeft doen ontstaan die niet makkelijk zullen helen. En dat is de VVD Zuidoost zeker aan te rekenen. Uitgaande van de coalitie discipline zouden ze zich toch strikt aan de bestuurintentie moeten houden. Ja…., tenzij de VVD een dubbele agenda erop nahoudt. De tijd zal het leren.

  Aanleiding voor de commotie binnen de coalitie van Zuidoost tijdens de afgelopen raadsvergadering is dat de VVD fractie voorstellen deed over ‘spreiding’ van bevolkingsgroepen in Holendrecht. Dat schoot niet alleen de coalitiepartners - met name de PVDA- in het verkeerde keelgat, maar ook de oppositiepartijen. Zeker toen VVD bestuurder Emile Jaensch de geformuleerde voorstellen enigszins omarmde door te stellen dat hij die ‘inspirerend’ vond. “Voer om verder op te kauwen”, zei hij letterlijk.

  De toon was gezet. Uit praktisch alle fracties kwamen er vragen over de merkwaardige ideeën van de VVD. De vragen spitste zich toe op de hamvraag of Portefeuillehouder Jaensch de ongezouten mening van de VVD ten aanzien van spreiding deelt. Op deze vraag weigerde hij rechtstreeks antwoord te geven. Na herhaald draaien en omzeilen van deze kernvraag sloeg de vlam echt in de pan. Dwars door alle fracties heen.

  De oppositie partijen D66-OZO, CDA, ChristenUnie, SP en Nieuwe Stijl Socialisme (NSS) diende na een schorsing een motie van wantrouwen tegen VVD PH Jaensch in. Hij bood onder die druk vervolgens wat karige excuses aan maar volharde in zijn houding t.w. geen antwoord te geven op de gestelde vraag.  Voor de PVDA en Groen Links was het schijnbaar voldoende om op dat moment verder te kunnen leven met deze politieke blunder.  Maar er is ook een morgen, want het leven gaat verder. Hoe zal dit tijdens het bijeen te roepen coalitieberaad uitpakken? 

  Het lag in de lijn van de verwachting dat de PVDA en de toch al volgzame Groen Links-fractie geen motie tegen Jaensch zouden steunen. Daarmee is niet gezegd, dat het - op zijn minst - balen is, om te constateren dat je ten aanzien van  fundamentele zaken in de bestuursintentie niet op één lijn blijkt te zitten. Pijnlijker kan het bijna niet om publiekelijk daarachter te komen. Met name voor de PVDA die er zo prat op gaat dat het sociaal beleid haar nu menens is. De sociale agenda die ontvouwd werd tijdens de verkiezingscampagne en bij de proclamatie van het huidige stadsdeel bestuur bestaande uit de PVDA, VVD, Groen Links. Die sociale agenda laat geen misverstanden bestaan over de manier hoe de coalitie denkt om te gaan met bijvoorbeeld de sociale problematiek in o.a. Holendrecht.  Maar dat is alles behalve op de manier waarop de VVD fractie afgelopen dinsdagavond dat in de raadszaal heeft verwoord. Het staat zelfs lijnrecht tegenover het huidige sociaalbeleid van het stadsdeel waarin er op het moment – ondanks de bezuinigingen - behoorlijk wordt geïnvesteerd. Wij willen toch geen water naar zee dragen. Verspilling moet uit den boze zijn.

  Is de VVD de weg dan kwijtgeraakt? Nee, want van naïviteit kan ik deze fractie niet beschuldigen. Misschien dan toch een verborgen agenda? Ja, maar dan ….!???  

   

  Wat wel zeker is, is dat ze haar coalitiepartners niet alleen voor schut zet, maar hen ook behoorlijk heeft geschoffeerd . De VVD zet de coalitie van Amsterdam Zuidoost te kakken door de coalitiegedachte op het stuk van sociaal beleid volledig te negeren. Ik kan althans niet anders concluderen. Intussen is iedereen benieuwd welke consequenties de PVDA en Groen Links uit de ontstane situatie zullen trekken. Ik vermoed dat het woord ‘lessen’ weer eens gebezigd zal worden, maar dan zijn principes wel ver te zoeken. ….en …. als je ze toch wilt zoeken, zal je heel goed uit je doppen moeten kijken.... 

   

  Lees meer...

  Portefeuillehouder Jaensch (VVD) overleeft motie van wantrouwen

  Tijdens de vergadering van de deelraad Amsterdam Zuidoost  van 25 januari j.l. heeft portefeuillehouder Emile Jaensch (VVD) een motie van wantrouwen overleeft. De motie was een gevolg van het feit dat Jaensch, weigerde om vragen vanuit een meerderheid van de fracties, inclusief de coalitiefracties, te beantwoorden. Deze werd ingediend door  de gezamenlijke oppositiepartijen D66-OZO, CDA, ChristenUnie, SP en Nieuwe Stijl Socialisme (NSS).

  Tijdens de behandeling van een onderwerp over Holendrecht West zorgde de VVD fractie voor enige commotie. Bij monde van haar woordvoerder, van Casteren,  riep deze op  om  "overlast veroorzakende, kansarme en criminele gezinnen" klakkeloos over het stadsdeel te spreiden.  Alle overige raadsfracties uitten hun bezwaren tegen deze gedachtegang. De vlam sloeg echt in de pan toen bestuurder  Jaensch aangaf de suggestie van van Casteren "inspirerend" te vinden.

  Vanuit bijna alle raadsfracties werd Jaensch meerdere malen de vraag gesteld of hij achter de uitspraken  van van Casteren stond.  Zelfs vragen vanuit  coalitiepartner  pvda hierover  liet Jaensch  onbeantwoord.  Na drie rondes van vragen stellen  - die  niet beantwoord of omzeild werden - was voor de oppositie de maat vol. Na een schorsing kwamen zij met een gezamenlijke motie van wantrouwen, gebaseerd op het feit dat Jaensch door zijn houding de raad had geminacht.

  Na het indienen van de motie gaf Jaensch aan dat hij zijn woorden onzorgvuldig gekozen had, maar feitelijk gaf hij nog steeds geen uitsluitsel op de vraag of hij nu wel of niet achter de uitspraken van zijn partijgenoot stond. De coalitiegenoten van de VVD - PvdA en GroenLinks-  vonden de motie een te zwaar middel, maar spraken wel hun onvrede uit dat het ruim 45 minuten had geduurd voordat Jaensch excuses aanbood voor zijn woordkeuze.

  Omdat Jaensch nog steeds geen antwoord had gegeven op de gestelde vragen hield de oppositie vast aan haar motie die vervolgens door PvdA, GroenLinks en uiteraard VVD werd verworpen. Dit overigens na coalitieberaad op verzoek van de VVD.

  De oppositiepartijen zijn van mening dat de wijze waarop Jaensch de raad tegemoet is getreden volstrekt onacceptabel is omdat hierdoor het politieke aanzien wordt geschaad en het wantrouwen van de burger jegens de politiek wordt versterkt, Deze fracties betreuren het dat een  motie van wantouwen nodig was om  Jaensch in elk geval  de coalitiepartners goed te stemmen. 

  Lees meer...
  Participatie is geen noviteit 2
   
  Een referendum mogelijkheid in Amsterdam Zuidoost hangt met name af van het stemgedrag van de PVDA. De partij die voor een jaar van de participatie (2011) heeft gestemd.
   
  Het heeft even geduurd voor ik bekomen was van mijn verbazing over het voorstel voor  ‘een jaar van de participatie’. In het vorige deel van mijn log over dit onderwerp, heb ik deze niet  onder stoelen en banken geschoven. Niets is echter weerbarstiger dan de politiek. Mijn kritiek op de benadering van participatie is niet onopgemerkt gebleven. Ik ben blij met de vele constructieve reacties die ik daarop kreeg. Ook uit kringen van de pvda. Dat heeft me enigszins wat gerustgesteld. Men haastte zich om mij duidelijk te maken dat het hen nu menens is om zich nu ook toe te leggen op duurzame participatie. Goed nieuws dus. De uitleg die ik kreeg over het instellen van ‘een jaar van de participatie’ is, dat je dat nadrukkelijk kenbaar moet maken. “Dan pas gaan mensen geloven dat het ook ons nu menens is”.
   
  Ik blijf echter van mening dat participatie mogelijkheden - op alle niveaus - een kwestie is van constante inspanning. Vanuit de burger, maar ook vanuit de overheid. Het is een wisselwerking die verbetering van de kwaliteit van besluitvorming en maatschappelijk functioneren bewerkstelligd. Maar wat te doen als mensen het niet (meer) gewend zijn of niet verwachten dat de overheid dat op prijs stelt. Juist ja, passiviteit en onverschilligheid die men aan de dag legt. En niets is met name in deze tijden van bezuinigingen zo killing, als mensen niet actief willen of kunnen participeren. Leefbaarheid en successen in het persoonlijk bestaan gedijen bijvoorbaat als mensen actief daarover kunnen meebeslissen.
   
  Vanuit de optiek van de pvda kan een participatie inhaalslag slechts beginnen door het afgeven van een nieuw signaal. Met de nodige extra inspanningen die daarop volgen, moet het vertrouwen van de burger teruggewonnen worden. Aan de andere kant is het vele burgers in Amsterdam Zuidoost reeds jaren bekend, dat het wel eens anders was. Er zal dan veel meer moeten gebeuren dan wat er in een ‘jaar van participatie’ vast aangezwengeld kan worden.
   
  Aan D66-OZO zal het niet liggen. Onze fractie dringt er reeds langer op aan dat participatie in alle opzichten een speerpunt van beleid dient te zijn. Het betrekken van burgers door toereikende communicatie en het aanreiken van afdoende participatiemogelijkheden is een voorwaarde voor succesvol sociaal economisch beleid. Daar heeft het lang aan geschort. Vanwege de volledige aandacht die met name de Ruimtelijke Vernieuwing van de Bijlmermeer kreeg, is dit ernstig in het slop geraakt. Het opbouwwerk ligt reeds 6 jaar volledig op haar gat. Met het gevolg dat de ondersteuning van burgers en bewonersorganisaties nu steeds weer is geflopt. Met weer alle gevolgen van dien. Verloedering van bepaalde wijken zoals Holendrecht staat niet op zichzelf.
   
  In de komende tijd zal er daarom nog heel veel moeten worden gedaan aan symptoombestrijding. Het vertrouwen van de burger in haar overheid dient weer te worden gewonnen. Dat is niet iets dat van de één op de andere dag zal lukken. Het gaat om een proces waarbij samenhangend beleid en zichtbare resultaten de doorslag zullen moeten geven. D66-OZO staat voor het versterken van bewoners en daarmee hun buurten en wijken. Dit moet schouder aan schouder met de overheid gebeuren. Niet als partijen die tegenover elkaar staan,  maar gezamenlijk willen optrekken. Beseffen dat de overheid over de technische faciliteiten beschikt, maar de kennis en ervaring van de burger. Dat respect kan zich alleen volbrengen door duurzame maatregelen die draagvlak hebben. Zal onze droom nu eindelijk  werkelijkheid worden. We hebben in elk geval nu ook de coalitie (pvda, vvd en groen Links) mee. En dat is een opsteker. Dat geeft de burger moed.
   
  Kijken hoe consequent deze partijen vanavond zullen zijn in hun stemgedrag ten aanzien van onze motie voor het mogelijk maken van een (correctief) referendum waardoor burgers in Amsterdam Zuidoost voortaan ook na genomen besluiten hun mening te kunnen ventileren. En zo hun invloed te kunnen uitoefenen. Intussen heeft de coalitiepartij Groen Links zich aangesloten bij het realiseren van deze mogelijkheid. Uit de  wandelgangen valt echter op te maken dat in elk geval de vvd het niet zoveel op heeft met dit burgerinstrument. Een referendum mogelijkheid in Amsterdam Zuidoost hangt nu dus nog alleen maar af van het stemgedrag van de partij van de arbeid. De partij die volledig gaat voor een jaar van de participatie. We benne benieuwd.

   

  Lees meer...

  D66-OZO Zuidoost wil superambtenaar leefbaarheid

  Via een motie zal de fractie van D66-OZO in Amsterdam Zuidoost aandringen op het aanstellen van een super ambtenaar Leefbaarheid en Sociale veiligheid. Deze gebiedsmanager moet over bevoegdheden komen te beschikken om adequaat met het juiste mandaat maatregelen te nemen die de leefbaarheid en sociale veiligheid ten goede komen. Hij werkt samen met een wijkcoördinator en andere ‘veiligheidsfunctionarissen’ om zaken proactief te gaan bestieren.  Zodoende behoudt het stadsdeel de regie over Leefbaarheid & Veiligheid zonder de politie in de wielen te rijden. De politie dient namelijk de ruimte te houden om zich tot haar kerntaken inzake de openbare orde te kunnen richten.

  Ten aanzien van de openbare orde in relatie tot veiligheid, heeft het stadsdeelbestuur slechts een signalerende functie. In de afgelopen tijd heeft zij echter stelselmatig teveel zaken t.a.v. veiligheid naar zich toegetrokken. “We zijn op een transformatiepunt beland, waarop gekozen moet worden voor een andere visie en andere accenten. Wij moeten onze veiligheidsinspanningen herdefiniëren”, aldus D66-OZO fractievoorzitter Mart van de Wiel. 
   D66-OZO staat een integrale aanpak van leefbaarheid voor. Zuidoost heeft belang bij een specifieke, stevige benadering als het gaat om de veiligheid en daardoor een goede leefbaarheid. Hierbij moet ook gedacht worden aan infra-structurele maatregelen ten aanzien van de openbare ruimte. 
   
   D66-OZO maakt zich daarom ook sterk voor het faciliteren van burgers om in onderling overleg  bijvoorbeeld omgangsvormen en gedragscodes af te spreken. De fractie ziet veel kansen in een stevige wijkaanpak ten behoeve van leefbaarheid.
   
   Van de Wiel: “Wij hechten aan regelmatige buurt/wijk veiligheidsoverleg bijeenkomsten  en goede communicatie stromen om het veiligheidsgevoel en dus Leefbaarheid te vergroten”. Middels een motie hoopt de fractie dat zij de coalitie kan meekrijgen om de overleggen op buurtniveau te ondersteunen, stimuleren en intensiveren. Op deze bijeenkomsten komt de (sociale) veiligheid aan de orde, maar ook de andere zaken die hiermee samenhangen. De Wijkcoördinator is daarbij aanwezig om het overleg te coördineren. 

    

  Lees meer...
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl