royristie.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
  Roy Ristie's eigen tori
  Ik ben in 1953 te Paramaribo in het Koninkrijk Der Nederlanden geboren. In 1977 streek ik neer in een andere stad van dit koninkrijk te weten Amsterdam.

  In Amsterdam heb ik sinds 1977 gewerkt als audio-visueel voorlichter in het welzijnswerk te Amsterdam Zuidoost, als radio- en televisiemaker o. a. bij Lokale Omroep Bijlmer, voor het programma Zorg en Hoop (NOS), bij Black Star Liner (VPRO). Verder voor STAD Radio Amsterdam, NMO, Holland FM, Veronica, Humanistisch Verbond, AT5 en vele andere media. Van 1981-1983 als eindredacteur van Zjus & Sjow en Blackstage Magazine en directeur/eigenaar van o.a. de reclamebureaus Rostov's Advertising en ProFact. Oprichter van radio Kanarie, radio Kankantrie, Mart, radio Fantazia, MOSA, Radio Fayalobi, FAYA FM, 30 Juni/1 Juli Comité, het Bewoners Netwerk Zuidoost en bedenker van het multi-media concept BRASA PLAZA.
   
  In mijn vrije tijd ben ik lid van het 4 & 5 mei Comité Zuidoost, lid van het Bewoners Netwerk Zuidoost, initiatiefnemer voor een borstbeeld voor Pa Sem, en participeer in vele activiteiten in Amsterdam Zuidoost.
   
  Momenteel ben ik freelance media- en marketingconsultant, en politiek ondernemer.
   
  Voor de lokale verkiezingen op 19 maart 2014 ben ik lijsttrekker voor D66 Amsterdam Zuidoost.
   
  Roy Ristie
  06.4557.9471 - 020.774.8688
   

  Zuidoost verslikt zich in diversiteitsbraaksel
  Zuidoost verslikt zich in diversiteitsbraaksel

  Een ding dat ik niet begreep toen in mijn intrede in de raad van Amsterdam Zuidoost deed, was wat ik onder diversiteitsbeleid moest verstaan. Kort na mijn aantreden was er een presentatie die mij niet hielp om het duidelijker te krijgen. Misschien gehinderd door mijn opvoeding en mijn opvattingen die wellicht iets te maken hebben met mijn marketing achtergrond. Misschien ben ik te pragmatisch of ben ik te naïef. Diversiteit is namelijk een realiteit. Diversiteit is logica. Diversiteit is vanzelfsprekend. Zeker omdat politiek bedrijven niet anders is dan van denken en handelen is langs meerdere lijnen. Er zijn nou eenmaal verschillende mensen. De politiek is er om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van verschillende mensen. Zo hebben we dat toch sinds vele decennia in ons kikkerlandje geregeld.

  Discussiëren over diversiteit is dwaas.
  Na aandringen van het CDA in 2006, kwam voormalig Portefeuillehouder Khela in 2008 met een notitie over diversiteitbeleid. De notitie beoogt grotendeels ontmoediging van het bestaan van ‘etnisch georganiseerde’ bewonersgroepen. Deze werd dan ook zeer warm ontvangen door de mensen die slechts datgene nastreefden. In die euforie zag men de realiteit en andere kansen die Amsterdam Zuidoost in diversiteits opzicht biedt, totaal over het hoofd. De notitie opende mijns inziens echter alleen maar de open deur dat Diversiteit inherent is aan het aanmoedigen van organisaties die zich ook bezig zouden moeten houden met algemene thema’s voor een divers samengesteld publiek. Diversiteit behelst echter veel meer dan dat, dus als je gericht beleid daarop wilt voeren komt er veel meer bij kijken. Ik ben van mening dat alle organisaties vanuit hun functionaliteit door het stadsdeel moeten worden beoordeeld teneinde deze in te zetten voor het bereiken van verschillende doelen. De notitie voegt dus niets toe aan het beter benutten van de mogelijkheden die diversiteit in haar brede context biedt. Een gemiste kans!

  Dat de notitie niet de nodige handvatten daarvoor aanreikte bleek weer bij een recente poging om deze te bespreken in een commissievergadering. Verschillende raadsleden wisten zich daarom geen raad met de notitie en hebben afgesproken om deze in kleiner verband te gaan bespreken en misschien wel herschrijven. Hopelijk zal er niet worden voortgeborduurd op het braaksel van Diversiteit, dat vanuit de rest van het land over ons heen wordt gestrooid, want anders stikken we ook nog daarin.

  Multicultureel versus Diversiteit
  Zuidoost worstelt met het verschijnsel Diversiteit. De term is de opvolger van het verzamelwoord voor de aanwezigheid van diverse culturen, te weten Multicultureel. Althans, zo heb ik het woord bedoeld toen wij bij Radio Kankantrie begonnen met het dagelijks tientallen keren bezigen van het woord  om te benadrukken dat Nederland reeds decennia niet meer dat uni(ek)-culturele land is. Multiculturaliteit onderging gaandeweg een verkrachting door allerhande betweters die een eigen invulling aan het woord dachten te moeten geven. Het gevolg daarvan was: devaluatie en faillissement van het woord. Multicultureel was niet langer meer het (objectieve) woord voor een verzameling van culturen, zoals ik dat destijds ‘vermarkte’. Multicultureel was niet meer spirulima (toppie!); het werd zelfs een soort vies woord. Een zelfstandig naamwoord voor het interculturele proces dat zou zijn mislukt. Ik maar brullen in mijn vuistje, uit medelijden met de psyche die zich hieromtrent voltrok.

  Het nieuwe toverwoord werd Diversiteit. Typisch voor een bepaalde manier van denken namelijk dat een ander woord voor een zelfde doel ook meer verhelderd. Nee, het maakt de verwarring alleen maar groter. Dit soort dingen ontstaat meestal wanneer er sprake is van een realiteit die wij niet onder ogen willen zien. Multiculturaliteit alias Diversiteit is een feit, dat vervolgens via een ‘natuurlijk’ proces van interculturalisatie tot een nieuwe samenleving moet leiden met hergedefinieerde culturele waarden en normen. Eigenlijk een proces dat zich blijvend voltrekt, onze samenleving verrijkt en daarmee versterkt. Multiculturaliteit is een uitdaging voor (nieuwe) verbinding(en) en niet als woord waarover er waardeoordeel valt te vellen of tot zinloze en soms wel gevaarlijke discussies moet leiden. Want dat brengt polarisatie met zich mee en daar spinnen negatieve figuren garen bij. Het laatste waarop we zitten te wachten.

  Stellen dat multiculturaliteit is mislukt, getuigt van ontkenning van een realiteit en naïviteit. Multicultureel als woord vervangen door Diversiteit is je hoofd in het zand steken; het uit de weg gaan van de confrontatie met een realiteit met als gevolg dat knelpunten tijdens het (culturele) integratie proces vooruitgeschoven worden. Ja, dan moet je pappen en nathouden. Ontkenning werkt echter als een boemerang. We krijgen in ons dagelijks samenleven toch altijd weer ermee te maken. Zaken die verband hebben met Multiculturaliteit moeten we benoemen en direct gericht ten voordele worden aangepakt. Pappen en nathouden zal ons een prijs opleveren die we in de toekomst nimmer meer zullen kunnen inlossen.
  Talloze signalen uit de gemeenschap die verband hebben met de multiculturaliteit worden stelselmatig genegeerd. Gevolg is dat er nu paniek heerst. Polarisatie is aan de orde van de dag. Dan wordt er weer onderzoek naar gedaan de omvang gedaan. De oorzaken worden niet aan de wortels aangepakt. Politiek, onderwijs en media anticiperen niet of doen dat op een verkeerde manier. Alleen met daadkracht, gedurfd leiderschap en een duidelijke regiefunctie van de overheid kunnen we het tij keren. De gemeenschap moet op een adequate manier geconfronteerd worden met de gevolgen van culturele processen in een demografisch veranderde samenleving. We moeten naar een win win situatie, waarin het WIJ en ZIJ denken taboe moet worden.

  Amsterdam Zuidoost moet het voortouw nemen
  De Amsterdam Zuidoost notitie over diversiteit heeft zelfs landelijk veel stof doen opwaaien, maar blijft hangen in het tegengaan van een jarenlang lokaal trauma over een discussie over etniciteit. Van het overgrote deel van de bewoners heeft de wieg elders gestaan. Van Brabant tot China. Op het moment is het een politiek bestuurlijke entiteit binnen de gemeente Amsterdam, dat in tegenstelling tot de rest van Nederland, een demografische uitzondering vormt. Dit is ingegeven door sterke verschillen qua achtergrond zoals het gebied van etniciteit, taal, opleiding, vorming en cultuur. Deze unieke culturele bevolkingssamenstelling brengt een ‘andere’ beleving van zaken met zich mee. In beleidsmatig opzicht zou dit als een uitdaging gezien moeten worden. De verscheidenheid aan krachten en disciplines moeten op hun eigen merites worden beschouwd. Dit zou met de nodige specifieke deskundigheid moeten leiden tot het maken van nieuwe verbindingen. Aan de hand van heldere doelen kan namelijk een beroep worden gedaan op de sterke kanten van deze verscheidenheid. Gemeenschappelijkheden aanspreken, knelpunten benoemen en met de nodige daadkracht passende maatregelen treffen. Maatregelen om samen te groeien en samen te bloeien.

  Kennis genereert kansen
  Amsterdam Zuidoost kan het zich niet permitteren om opgedragen methodieken klakkeloos over te nemen. Sterker, Amsterdam Zuidoost heeft zelfs de plicht om zich als multiculturele proeftuin van Nederland toe te leggen op het aandragen van oplossingen op het gebied van Leefbaarheid en Maatschappelijke Ontwikkeling. Opgedane kennis op dit gebied te borgen via kenniscentra en daarmee te investeren in duurzaamheid. De aanwezige condities om ‘out of the box’ te denken moeten duidelijker dan ooit gebruikt worden om die kennis te ontwikkelen. Vele handen maken lichter werk. Vele denkwijzen brengen een scala aan oplossingsmodellen.

  Als deze wetenschappelijke route niet gevolgd wordt blijven we inderdaad hangen in hilarische discussies over etniciteit en gooien daardoor het kind met het badwater weg. Amsterdam Zuidoost moet het voortouw nemen in het doorbreken van de vicieuze cirkel van angst, negeren, ontkennen, verdoezelen, maatschappelijke problemen, pappen en nathouden, ontevredenheid, onzekerheid en angst.

  Omdat er in het algemeen al zoveel te doen is over de interpretatie van diversiteit is het juist Amsterdam Zuidoost dat met haar bevolkingssamenstelling een lans voor Nederland kan breken.

  Reacties

  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl