royristie.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
  Roy Ristie's eigen tori
  Ik ben in 1953 te Paramaribo in het Koninkrijk Der Nederlanden geboren. In 1977 streek ik neer in een andere stad van dit koninkrijk te weten Amsterdam.

  In Amsterdam heb ik sinds 1977 gewerkt als audio-visueel voorlichter in het welzijnswerk te Amsterdam Zuidoost, als radio- en televisiemaker o. a. bij Lokale Omroep Bijlmer, voor het programma Zorg en Hoop (NOS), bij Black Star Liner (VPRO). Verder voor STAD Radio Amsterdam, NMO, Holland FM, Veronica, Humanistisch Verbond, AT5 en vele andere media. Van 1981-1983 als eindredacteur van Zjus & Sjow en Blackstage Magazine en directeur/eigenaar van o.a. de reclamebureaus Rostov's Advertising en ProFact. Oprichter van radio Kanarie, radio Kankantrie, Mart, radio Fantazia, MOSA, Radio Fayalobi, FAYA FM, 30 Juni/1 Juli Comité, het Bewoners Netwerk Zuidoost en bedenker van het multi-media concept BRASA PLAZA.
   
  In mijn vrije tijd ben ik lid van het 4 & 5 mei Comité Zuidoost, lid van het Bewoners Netwerk Zuidoost, initiatiefnemer voor een borstbeeld voor Pa Sem, en participeer in vele activiteiten in Amsterdam Zuidoost.
   
  Momenteel ben ik freelance media- en marketingconsultant, en politiek ondernemer.
   
  Voor de lokale verkiezingen op 19 maart 2014 ben ik lijsttrekker voor D66 Amsterdam Zuidoost.
   
  Roy Ristie
  06.4557.9471 - 020.774.8688
   

  Stadsdeel Zuidoost maakt potje van communicatiebeleid

  Stadsdeel Zuidoost maakt potje van communicatiebeleid

  Bij het aantreden van de huidige coalitie (PvdA, GroenLinks, VVD) heeft deze tal van beloftes gemaakt. Zo het zich laat aanzien zal daar weinig van terecht komen. Halverwege de rit blijkt dat de meest belangrijke zaken ernstige vertraging oplopen in de uitvoering ervan. Onvolgroeide notities die de raad weer terug moest sturen naar portefeuillehouders waren tot nu toe aan de orde van de dag. Zo zijn er moties aangenomen en dus opdrachten aan het Dagelijks Bestuur o.l.v. Marcel La Rose meegegeven die reeds lange tijd op uitvoering wachten. En als er beleidsnotities zijn aangenomen, schort het niet zelden aan voldoende visie en blijkt bij implementatie dat die niet voldoen aan de algemene verwachtingen.
   
  Wordt er met hagel op een kerstkalkoen gejaagd?
   
  In dat opzicht blijft de politiek weerbarstig. Een meerderheid beslist over zaken waar die niet altijd voldoende verstand van heeft. Zo ontbeert het de raad aan de nodige (technische) deskundigheid om voorgelegde beleidsvoornemens op hun juiste merites te kunnen beschouwen. Ook bij de interne organisatie blijkt die broodnodige deskundigheid vaak ontoereikend en worden er externen voor soms heel basale onderwerpen ingehuurd. Een schoolvoorbeeld is de aan ons voor-gelegde strategische communicatie notitie van het DB, van met name La Rose (PvdA)
   
  La Rose heeft met alle goeie bedoelingen van meet af aan zwaar willen inzetten op communicatie. Een nobel streven. Dit vereist echter de nodige kennis van zaken. Zeker in een tijd waarin financiële middelen schaars zijn en wij ons geen 'onnodige' experimenten kunnen veroorloven. Ook al wil je de nodige innovatie plegen, dat hoef je niet met de natte vinger te doen. Dat gebeurde wel. Reeds voordat het eerste experiment zou aanvangen heeft de fractie van D66-OZO bij monde van Roy Ristie zijn ernstige zorgen uitgesproken over de gang van zaken en zijn kritiek geuit t.a.v. ontoelaatbare handelingen in dit verband. La Rose kreeg echter de meerderheid, waaronder zijn coalitie, probleemloos mee om ook dit avontuur te ondersteunen. Een speciale werkgroep van de raad die zich moest bezighouden met communicatie activiteiten uitte kritiek op het ingezette beleid. Ook raadsadressen en insprekers uitten hun ongenoegen over het communicatiebeleid van het stadsdeel. In mijn optiek is er eerder sprake van het ontbreken van communicatiebeleid.
   
  Dit allemaal zal er ongetwijfeld toe geleid hebben dat er voortschrijdend inzicht bij de PH ontstond en hij zich toen begon te realiseren dat er ook beleid nodig is op basis waarvan communicatie activiteiten van het stadsdeel zullen moeten plaatsvinden. Een communicatieplan dat orde helpt te scheppen in je communicatie wanneer je met meerdere doelgroepen, communicatiedoelen en een reeks van middelen te maken hebt.
   
  Wat het bestuur zich onvoldoende realiseert is dat er marketing vooraf moet gaan aan de communicatie. Wat wil je communiceren en waarom. Het 'hoe' komt dan als de volgende strategische stap.
   
  Nee, er zou en moest een notitie Communicatiebeleid naar de raad, dat nu veelal op lucht schijnt te zijn gebaseerd. Een door het stadsdeel ingehuurde externe deskundige kwam die uiteenzetten (of verdedigen) tijdens de laatste commissievergadering van Middelen en Veiligheid. Op gerichte vragen aangaande de volgorde t.a.v. marketing en communicatie kon hij niet anders dan in bedekte termen toegeven dat de nu gekozen volgorde wel een ongebruikelijke is. Zal de raad vandaag haar conclusies daaruit trekken en eerst een marketingplan eisen voordat er nog lukraak geld wordt uitgegeven aan ruis.
   
  Overigens ben ik van mening dat het ons voorgelegde communicatieplan te algemeen en te vrijblijvend is. Ook al is het zogenaamd bedoeld om ons slechts op hoofdlijnen te informeren. Het is wollig, doordrenkt met veel aannames en 'in vooruitzicht gestelde' aanpassingen. Tevens zijn de opgesomde instrumenten er (nog) niet of moeten nodig eens verbeterd worden. Kortom: een onvolgroeid stuk. En allesbehalve SMART.
   
  Ik wil daarom nu niet verder ingaan op de inhoud van de z.g. strategische notitie Communicatie van het DB, maar kijk of de raad het vandaag flikt om weer willens en wetens akkoord te gaan met een ernstige vorm van verspilling van financiële middelen. Het is alsof er met hagel op een kerstkalkoen wordt gejaagd.
   

  Reacties

  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl